هنرنامه موسیقی - آرشیو نقد و معرفی آثار

ردیفتاریخ ارسالموضوعنگارندهمشاهده
1 1396/03/31بررسی اثر موسیقی چهار فصل ویوالدی در ایجاد آرامش و ایجاد تعادل در مراکز انرژی انساندکترمهدی نوریButton
2 1395/02/05به اصفهان رومحمود بامدادButton